Красота и здраве всеки ден

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРЕДМЕТ

Настоящите "Общи условия" регулират взаимоотношенията между "ФИНОХЕЛТ" ЕООД  (наричан по-долу www.finohealth.eu ) от една страна, наричан по-долу ДОСТАВЧИК и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.finohealth.eu (наричан за краткост сайт), наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин „www.finohealth.eu", наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН". Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.finohealth.eu (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. "ФИНОХЕЛТ" ЕООД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

3. Адрес за упражняване на дейността гр. София, СО Район "Витоша", бул. "Ал. Пушкин" № 13, вх. 1, ет. 3, ап. 7

4. Данни за кореспонденция: гр. София, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел:+359 2 955 9868

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202749057,

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 412799

7.Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,

бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2,

тел.: (02) 915 35 18

факс: (02) 915 35 25

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.

София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: http://www.kzp.bg/ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e, достъпен на адрес в Интернет www.finohealth.eu , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.finohealth.eu или друго средство за комуникация от разстояние.

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да поръчате от www.finohealth.eu като гост или като регистриран потребител.

За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес" по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес .

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката – ако това е необходимо. При маркиране на полето "Съгласен съм с "Общите условия"", Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате че сте запознат с и приемате настоящите условия.

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

За своите лоялни клиенти ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предоставя възможност за ползване на „ЛОЯЛНИ ТОЧКИ", условията за натрупването и ползването на които е достъпна на страницата на www.finohealth.eu 

ПОРЪЧКА

Можете да поръчате от www.finohealth.eu в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. При финализиране на Вашата поръчка имате възможност да прегледате продуктите които сте избрали както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Щом финализирате поръчката за Вас възниква задължение за плащане. Ще бъдете уведомени чрез имейл за получаването и потвърждаването на Вашата поръчка. В случай, че не получите имейл за потвърждение за доставка до 3 часа, считано от финализиране на поръчката, свържете се с наш служител на телефоните за контакт, посочени на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за установяване на проблема.Наш оператор ще се свърже с Вас само в случай, че има усложнение с поръчката Ви.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни които предоставяте на www.finohealth.eu ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за който можете да отмените по всяко време). www.finohealth.eu Ви гарантира че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореспоменатите.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.finohealth.eu 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти които сте поръчали, плюс цената за доставка.

Цената за доставка е безплатна.

Доставчикът си запазва правото за един или всички артикули, да определя цена на доставката, като в случай, че промени своята политика, информация за цената на доставката, ще бъде публикувана на страницата на www.finohealth.eu .

В случай на поръчки с изключителен обем или тегло, цената за доставка ще бъде уточнена допълнително.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възможни проблеми при осъществяване на поръчката:

 • Един или повече от поръчаните продукти не е на лице; при такива обстоятелства представител на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ще се свърже с Вас във възможно най-кратки срокове;
 • Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен;
 • Неуспешно плащане в посочените електронни системи ;
 • Погрешен телефон за връзка с клиента;

В случай на проблеми при доставката по причина на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, ние носим отговорност за всички възникнали допълнителни разходи. Клиентът покрива допълнителните разходи, в случай че той е отговорен за възникването им.

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 • Наложен платеж (при получаване на стоката) – плащате цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката;

ДОСТАВКА

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

Срокът на доставка е минимум 24 часа, но не по късно от 15 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

В случай на възникнал проблем относно срока на доставка, ще се свържем с Вас.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е не по-късно от 2 месеца, считано от датата, следваща изпращането на поръчкатадо Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. В този случай и в този срок Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчик.

Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 47 и чл.49, ал. 1, 2, 4, 5, от Закона за защита на потребителите. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по чл. 47и чл.49, ал. 1, 2, 4, 5, от от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя–страна по договора.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

Според разпоредбите на чл. 50 и сл. от ЗЗП Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14 дневен срок, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката, като в този случай е длъжен да върне закупената от него стока не по - късно от 14 дневен срок от заявения отказ. За целта предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката и опаковката.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН трябва да бъде информиран за решението за отказ по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по чл.50 от ЗЗП, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по - късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, а именно сумата, която потребителят е платил по договора, включително разходите за доставка, с изключение на разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика..

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на сроковете, в които би могъл да се откаже от договора.

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

За всякакви въпроси, неуредени в тези Общи Условия и допълнителни питания може да се свържете с наш служител на посочения имейл/телефон за връзка на адрес www.finohealth.eu .

ГАРАНЦИЯ

Преди употреба на стоките, моля прочетете инструкциите за употреба в случай че такива са налични (зависи от вида стока). ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предоставя пълното си съдействие в срок на годност относно стоките, за които производителят е предвидил такъв и той е отбелязан на опаковката на конкретния артикул.

Срокът на годност не важи:

 • Когато съответния продукт не се съхранява съобразно изискванията на производителя;
 • Когато стоката е експлоатирана не по предназначение.
 • Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.
 • Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.
 • Когато стоката е експлоатирана не по предназначение.

Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка договор от разстояние в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 • Свържете се с нас на посочените телефони или чрез имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.за да ни уведомите, че искате да върнете поръчани от Вас артикули.
 • Наш представител ще Ви посочи адрес, на който да ги изпратите.
 • След като ги получим, наш представител от отдел Рекламация ще се свърже с Вас на посочения от Вас телефон за да уточните по какъв начин да Ви бъде възстановена сумата. Вариантите са следните:
 • Сумата може да Ви бъде заредена като лоялни точки към профила Ви. С тях ще можете да пазарувате в последствие;
 • По Ваша банкова сметка;
 • Паричен превод по куриер.

Ако при покупката са използвани лоялни точки, техния паричен еквивалент не се възстановява. Не се възстановяват и самите точки.Възстановява се само платената парична сума по сделката.

Законовия срок за възстановяване на платената от Вас сума е 14 дни. Ние се стремим да възстановим всички суми в рамките на 6 работни дни, считано от датата на получаване на върнатите от Вас артикули.

Съгласно ЗЗП сме длъжни да Ви предоставим Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

Уведомяваме Ви, че не изискваме попълването на този формуляр.

„Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава."

Уведомяваме Ви, че не изискваме попълването на този формуляр.